6. Jemný rozdíl mezi modlitbou a meditací

30.04.2013 22:00

Sri Shuddhaanandaa ("Baba")

Opravdové štěstí se nalézá jen v klidu tvé mysli. Čím více pracuješ na zdokonalení vnitřní duše, vyvažuješ energii těla a mysli, tím více pocítíš sílu mysli a neuvěřitelnou schopnost dělat zázraky ve svém životě.

Jednou z cest jak prohloubit svou duchovní práci a zkušenost je rozjímání o jemných rozdílech mezi modlitbou a meditací. Jaký že je mezi nimi rozdíl? To je věky stará otázka. Nečiním si nároky, že bych znal odpověď, ale předložím několik myšlenek, které ke mně dopluly.

Je to prosté. Když se tvá modlitba prohlubuje, pak tím, že se stále intenzivněji nabízíš Božskému, se tvé ego (tvá individualita) rozpouští ve vesmírné existenci. A na tomto stupni přichází meditace. Můžeš se rozhodnout pro modlitbu, ale meditace stejně přijde, podobně jako musí přijít spánek. Zkusili jste někdy spát a spánek se nedostavil? To je důležité: nemůžeš se přinutit ke spánku, protože ten přichází sám! Podobně můžeš velmi vědomě setrvávat v modlitbě a prožívat to, ale když se pokusíš dosáhnout vědomě meditativního stavu, tvá mysl k tobě nepřestane promlouvat. Jen tehdy, když jsi úplně pohroužený do modlitby nebo pránajamy (vědomé řízení dechu), pak může přijít meditace.

Modlitba předem předpokládá přijetí dualismu: tzn.oddělení mezi tím, kdo se modlí a dalším, ke komu je modlitba namířena. Nicméně, když se modlitba prohloubí až k úplnému pohlcení, kdy se mysl uklidní a slova nejsou slyšet, pak se stane meditací, u níž se dualismus rozpustí do společného vědomí.

Jeden ze způsobů, jak to demonstrovat, je pomocí dvou fotografií kočky.

Modlitba

Když se modlíte, pokoušíte se vyjádřit své myšlenky a emoce Nejvyššímu Bytí pomocí slov a s vděčností. Pokoušíte se hledat to, co může poskytnout jen božské. Modlíte se za sebe a za ty, kterým chcete dopřát odměnu v podobě Boží milosti a uzdravení. Upřímná modlitba vyvěrá s nejhlubšího srdce, když jste v situacích, které se vymykají lidskému vlivu nebo jeho snahám. Mohu uvést jeden příklad. Pokud je osoba, kterou milujete nade vše, ve velkém nebezpečí nebo trpí bolestí nebo jste pohnuti strádáním jiných v následku třeba přírodní kalamity, pak dokážete otevřít své srdce pro upřímnou modlitbu k vládci vesmíru nebo k jediné Síle, ve kterou věříte. Přitom máte víru v božskou moc uzdravování a pomoci jiným nebo sobě.

Když Boží moc odpoví na modlitbu, vyjádříte vděčnost za všechna požehnání a milost. Božské vás pokrylo. Vy naplníte svou mysl myšlenkami na světlo a vděkem k Vesmírné inteligenci za dar, který je nyní váš. Potvrdíte a znovu potvrdíte ve svém srdci a mysli, že vesmírná Matka vás stále miluje. Ucítíte, že jste požehnané dítě, o něž pečuje Matka a vaše obavy se rozplynou.

Základem všech modliteb by měla být vděčnost. Začněte se skutečným požehnáním pro svůj život. Žijete v nádherném, neobvyklém vesmíru. Tento vesmír vám dal zrození s velkým úsilím a trpělivostí. Jste schopni chodit, dívat se, mluvit, smát se, plakat, přemýšlet, zpívat, usínat? Máte dostatek jídla? Jste schopni uživit svou rodinu? Máte někoho, kdo vás miluje? Máte místo k životu? Každý den, když jíte, přijímáte energii slunce, deště, vzduchu, země - všechna potrava je poskytována z lásky celého vesmíru, která uspokojuje vaše potřeby. A přestože máte chronickou nemoc, jaká boží laskavost, krása, blízkost je vám k dispozici? Všechno to jsou nesmírné dary. Možná se vám jich nedostává všech, ale jistě máte mnoho z nich, pravděpodobně i většinu z nich. Vnímejte tyto stránky svého života nejlépe, jak umíte. Soustřeďte se na věci, o které jste usilovali, na lásku a útěchu, kterou jste zkoušeli dávat a buďte vděčni za svou schopnost a snahu pomáhat jiným každý den svou pokračující modlitbou.

Meditace

Meditace coby činnost je snaha o zastavení mysli - vymanit se z jejího přirozeného sklonu zaplétat se do myšlenek. Při jejím provádění se pokoušíte relaxovat a pak zaměřit svou mysl na boží obraz, posvátný zvuk nebo na slova mantry, či se soustředíte na vaše fyzické tělo, dech nebo myšlenky. Meditace je v podstatě sezení a vnímání. Po celý den používáte svou mysl, ale nikdy nejste s ní.

Při meditaci sedíte a jste těsně u své mysli. Pozorujete myšlenky v prostoru své mysli, jak jsou unášeny ven. S tím, jak setrváváte v této pozornosti a jak mysl bloudí kolem, přivádíte ji zpět do bdělého, hravého, vědomého stavu bytí ve své mysli, pro mysl, s myslí. Pak se nalézáte v nesmírném světě svého vnitřního Bytí. A to je meditace. Není to jen vynucený postup k provádění. Je to hravost vaší duše. Mějte prosím na paměti: účelem meditace není dosahovat nebo získat cokoliv. Je jím dosažení stavu, kdy necháte věci plynout, hluboce se uvolníte a dosáhnete intenzivní relaxace. Meditace je výrazem naší ochoty zdržet se jakéhokoliv konání. Jste posedlí činností. A když to ještě není dost, jste posedlí po dokonalosti! To vede k velkému stresu. Při meditaci je vaší snahou zůstat nečinní. Nezní to paradoxně?

Když přistupujete k meditaci jako k příležitosti, jako k radostnému uvolnění tlaků, jako ke stažení se do svého vnitrního světa míru a štěstí, pak se nemůže stát dalším stresem. Mysl se rozplyne v proudu vesmírného proudu radosti. Meditace pomůže vaší mysli aby byla ukázněnější, soustředěnější, kultivovanější a spokojená. Spontánně z ní plyne životní štěstí. Meditace vás spojuje s tímto spontánním vnitřním zdrojem.

Jedním z nejlepších způsobů, jak začít s meditací, je pozorování svého dechu. Jakmile se vaše pozornost udrží na okraji nosních dírek a vy vnímáte teplý vzduch proudící ven a dovnitř a počítáte do desíti s každým nádechem i výdechem a znovu startujete od jedné do deseti, pak zjistíte, že vaše mysl se zklidňuje a současně s tím vaše tělo i mysl vibruje na vyšší frekvenci. Tato vibrace dává vašemu životu světlo a vyzařování, zdraví a harmonii.

Meditace nevyžaduje pokaždé, abychom tiše seděli, relaxovali a rozplývali se v Božském. Je možné dosáhnout krásné meditace také při činnosti. Věci můžete dělat vědomě a pozorně. Pokud zrovna myjete nádobí, všímejte si, že neumýváte pouze vy. Voda také umývá. Mycí prostředky, dřez, rostliny, které dávají kyslík - to vše také pomáhá při mytí. Jsou tu mraky na obloze, které jsou zdrojem vody. Vzduch vám umožňuje dýchat. Matka Země, vzduch, slunce - ti všichni se k vám připojili při tomto svátku. Umývání nádobí vnímáte jako povinnost jen tehdy, dokud se neumíte vědomě připojit ke Kosmickému procesu, který je součástí vaší práce. Když jste si vědomi, že jste součástí veškerenstva, vše se stane posvátným. Vy nejste ten, kdo pracuje. To práce se uskutečňuje vaším prostřednictvím. Již více nejste tím, kdo by to mařil. Když nejste pozorní, pak vaše ego, myslící odděleně, se cítí osamoceno. S uvědoměním a pozorností se rozšiřuje. Vy dosáhnete k nekonečnu. Naplňují vás hojné toky energie. A to je podstata karma jógy. Je to jako být nekonečně dynamický a současně pasivní a jako být nekonečně pasivní a současně dynamický. Činnost v nečinnosti, nečinnost v činnosti.

Skutečný jogín je ten, kdo se nevzdává činnosti, ale dělá ji s posvátností tak, že ji použije k uctívání a meditaci.

Úsilí vynakládané k meditaci má být vždy nenucené. Pracujete na rozšíření svého vědomí, takže se setkáváte s nefyzickou dimenzí svého fyzického já nebo tohoto světa a zažijete ztišení své mysli, světlo svého těla a záři intelektu, zatímco jste vnořeni do Kosmické energie. Jakmile projdete prvotními potížemi během meditace, začnete si uvědomovat své přirozené připojení k univerzálnímu poli energie a vibrací. Uvědomíte si klid mysli. Všední emoce jsou přeměněny na příjemný zážitek dávání a odpouštění. Cítíte, že vaše tělo a mysl jsou v souznění s vesmírem a vy už více nebojujete o své štěstí. Meditace se takto stává cestou do nitra, kdy můžeme objevit skutečné "Já" v kontrastu k "já", které prochází zmatkem vnějšího světa. Když se meditace prohlubuje, moudrost je vám na dosah a ignorantství, egoismus, připoutanosti nebo averze a strach ze smrti vás navždy opouštějí. Stanete se přemožitelem smrti. Jak se koupete v Kosmické energii, jak se v ní vyhříváte a tančíte v ní, jste ve stavu božské blaženosti. Jakmile jednou uspokojíte svou potřebu spojení s nejhlubším zdrojem uvnitř sebe sama, uvědomíte si, co vám scházelo v dosavadním životě. Týká se to lásky k sobě sama!

Závěrem bych dodal, že žádná moje slova nejsou tak dobrá a krásná jako kočičí fotografie v textu ilustrující zaujetí modlitbou a potěšení z meditace. Kdokoliv vás uvidí v meditaci, naplní se radostí a propukne smíchem. To je definice meditace: smích duše!


(Přeloženo z www.yogachicago.com/may06/meditation.shtml)