9. DESET ZÁSAD PRO PŮST

17.04.2013 20:49

Ron Lagerquist

 

Následující text vám připomene některé praktické principy, jež vám mohou být užitečné pro půst, aby četnost vašeho vyrušování byla co nejmenší. Rady pochází z osobních zkušeností těch, kteří praktikují půst často a byli nuceni s ohledem na vlastní potíže hledat nejhladší cestu terénem, který bývá občas i velmi obtížný. V průběhu půstu bývá kritickým faktorem soustředěnost. Začnete si při něm bolestně uvědomovat, jak vlezlý, chaotický a zaneřáděný se stal svět kolem vás. Je to hlavně proto, že půst vás přinutí zpomalit. Dovolená nám umožňuje opustit rušný život a uniknout do tiššího prostředí. Půst je ale pravým opakem – namísto úniku budete tváří v tvář čelit svému životu novým způsobem. Může to být i zdrcující a dokonce nezvládnutelné, jakmile se před vámi mihnou celé roky předchozího marného usilování, jemuž jste museli věnovat své soustředění a pozornost.

Zde tedy následuje deset zásad, které vám pomohou zvládnout chaos a dojít k vítězství a najít vládu nad svým životem.

 

1. O svém půstu informujte co nejmenší počet lidí.
Půst je vzrušující událost a je snadné vyžvanit každému, že se postíte – hlavně tehdy, když se setkáte s jeho neuvěřitelnými přínosy. Hlavním problémem je to, že se vystavíte možnosti selhání a zklamání, pokud svůj půst veřejně oznamujete. Bývá to hlavně z těchto dvou příčin:
Za prvé, většina lidí si o vás bude myslet, že jste se zbláznili. Nepochopí to. A pokud nemáte z půstu žádný strach, dodají vám jej. Satan často využívá těch, kteří jsou nám nejbližší, aby vyvolávali ty největší potíže. „Vypadáš, jako bys měl AIDS! Stává se z tebe fanatik! Budeš trpět podvýživou je jiná dobalidé půst nepotřebují! Máš zajištěný dohled lékaře?
Strach, strach, strach, strach – tou poslední věcí, kterou k půstu potřebujete je strach. Mějte na paměti, že strach nepochází od Boha, ale od ďábla.

A za druhé, neříkejte o svém půstu druhým lidem také proto, že to pro vás může znamenat zbytečný závazek. Když budete v pokušení půst ukončit, budete si pak myslet: Moje teta Myrtle, strýc Ed, otec, matka a polovina kostela ví, že mám půst. Když to teď vzdám, bude to ponižující.
Váš půst je věcí jen mezi vámi a Bohem – nikoho dalšího se netýká. A když vás to vede k jeho ukončení, není to žádná teta Murtil, která by si s tím měla dělat starosti. Vy se postíte, protože milujete Ježíše. Klíčem k úspěšnému půstu je zůstat připoután k Ježíši a nikoliv k jiným lidem nebo okolnostem. To, že budete udržovat svůj půst jako záležitost mezi vámi a Bohem, vám pomůže zůstat soustředění i v časech pokušení.

 

2. Nezapínejte vůbec televizi.

Sledování televize v průběhu spirituálního půstu se postupně stane výsměchem všemu snažení. Ve většině reklam je vám nabízeno jídlo jako pokušení. A především to narušuje vaše soustředění na Krista. Vůbec vás nezabije, když vypnete televizi i rádio a nebudete kupovat žádné noviny. Svět bude dál šťastně žít i bez vaší účasti. Když se ohlédnu do minulosti na své množství přerušených půstů, mohu jako příčinu obvykle označit to, že jsem dopustil, aby mě vyrušilo nějaké světské rozptýlení.
Dokonce i krátký půst mívá mnoho různých stádií. Půst posiluje emoční stavy až k bodu, kdy cítíte blízkost k Bohu a je vám dobře až k následujícím momentům, kdy padáte dolů a cítíte se prázdní a chladní. Pamatujte si, že tato přetahovaná probíhá mezi tělem, které bylo omezeno a duší, která byla posílena. Nejvíce jste zranitelní tehdy, když cítíte strádání. To je čas, kdy si musíte uvědomovat sklony k únikům. Nechť je tedy Bůh vaší zábavou. Obracejte se na něj, pokud cítíte strádání. A hledejte v bibli, nikoli v masmédiích!

 

3. Buďte s Bohem o samotě.

Půst a osamění jdou vždy ruku v ruce.
Duch Svatý vedl Ježíše pryč od davů do pouště.
(Lukáš 5:15)

Jakým člověkem by asi byl král David, pokud by nestrávil nespočet osamělých nocí jako pastýř, kdy byly jen hvězdy jeho přáteli a harfa jediným prostředkem k vyjádření lásky k Bohu? Je to pouze samota a tichost osamění, které nás naučí přátelství s Ježíšem. Nezáleží na tom, jak velký duchovní statek člověk má – potřebuje být o samotě s Bohem. Vaše společenství přežije i bez vás – a pokud ne, pak bylo postaveno na špatných základech – vy nejste Kristus!

 

4. Těšte se z Jeho slova.

Jen si pomyslete na všechny ty ztracené hodiny, strávené u rádia, televize nebo novin. Pro svůj půst se jich zřekněte. Nasyťte se Jeho slovem. Použijte k tomu všechny dostupné prostředky: nahrávky na pásku, knížky, videa, křesťanské televizní vysílání, ale především bibli. Buďte ale opatrní, možná se tím změní vaše myšlení. Vaše chování by mohlo jiným začít připadat fanatické. Slovo ve vás může vyvolat nepotlačitelný entuziasmus, budete se pokládat za charakterní následníky Boha. Někteří zachází až tak daleko, že se začnou domnívat, že jediným rozdílem mezi nimi a apoštolem Pavlem je vlastnictví mobilního telefonu. Ve volném čase můžete začít s novým koníčkem, jako je třeba zaříkává démonů nebo léčení nemoci.
Nepochybujeme o moci masmédií, která jim umožňuje měnit myšlení lidí. Dokážete si ale představit moc tvůrčích božích slov, kterou budou mít na vaše myšlení, pokud se začnete naplňovat jen spirituální stravou?

 

5. Meditujte.

Křesťané, především v Severní Americe, ztratili umění meditace. Skutečností je, že ji pokládáme téměř za pohanskou praktiku.

Ale v zákoně Hospodinově jest libost jeho, a v zákoně jeho přemýšlí dnem i nocí.
(Žalm 1:2)

Pro větší část z nás bývá naše myšlení svým vlastním pánem. Jsme oběti našich vlastních myšlenek. Jsem si jistý, že to prožíváte stále znovu a znovu. Můžete třeba řídit auto a náhle bez jakéhokoliv vědomého rozhodnutí si začnete dělat starosti. Představujete si sami sebe v tom nejhorším scénáři a ještě než si to uvědomíte, přepadne vás melancholie a beznaděj. Prostřednictvím meditace je možné se zbavit negativních myšlenek a emocí, které nás sužují každý den. Meditace je cvičení pro mysl, kde dohlížíte na své myšlenky a nasměrujete je směrem k Bohu.

Jsme společností lenochů, kterým se nechce přemýšlet. Televize se nám stala elektronickým zdrojem obrazotvornosti. Prostřednictvím svého stereofonního zvuku a plně barevného zobrazení určuje, jak se máme cítit a myslet.
Zkuste se ale posadit, zavřít oči a dovolit své představivosti, aby se naplnila jedinou myšlenkou. Byli jste Bohem vyvoleni před stvořením tohoto světa, podle jeho vůle a k jeho potěše. Dovolte své mysli, aby se vyplnila možnými důsledky toho, jak tato prostá pravda ovlivňuje, kdo jste i vaši důležitost pro tento svět. To bude obtížné, protože negativní myšlenky přichází do mysli snadněji. Jsou tam v bezpečí.

Jak budete procházet svou myslí, začnete se setkávat s bariérami strachu a nedůvěry. Tyto budou odporovat Božímu světu. Často shledáte, že vaše první zkušenost s meditací je jako souboj v zápasu, odehrávající se v mysli, místo aby se dostavil zážitek míru a klidu. A jak začnete pociťovat autoritu, kterou máte nad svým vlastním myšlením, stavidla radosti se ve vás protrhnou – a možná to bude i hned napoprvé. Vyvstane ve vás vědomí toho, jak jste vy i boží svět ve vašich myšlenkách sjednocení.

Může tu ale být i ztvrdlé, padesát let staré reziduum, kterému budete muset čelit, když meditujete, abyste se vnitřně ztotožnili se světem. Slovo Boží je prostá síla, jež je schopna vstoupit do vašeho myšlení a znovuobnovit váš charakter, mysl i emoce, aby je přizpůsobila Kristovu obrazu.

Na tom, že otevřete bibli a budete ji číst, není nic spirituálního. Křesťané z celé Severní Ameriky tak činí v rámci svých osobních modliteb a zůstávají přitom stále stejní. Meditace však otevírá duši Světu, takže ten může eventuelně vstoupit a způsobit velkou změnu.

Navrhujeme, abyste se zaměřili na svaté písmo nebo jeden kus pravdy a o něm meditovali celý den. Vnímejte své reflexní myšlení, sledujte, zda se přizpůsobuje té pravdě – a pokud ne, odhoďte jej jako ďábelskou věc, jež vám brání v komunikaci s Bohem.

 

6. Choďte na procházky sami.

Oblaka, vánek ve tváři, květiny, stromy, slunce, měsíc a hvězdy. To vše jsou projevy Boha, určené vám – jeho výtvor. A jak se budete postit, vašich pět smyslů se stane vnímavými a čistými a umožní celé té Boží nádheře, aby poznamenala vaši duši. Ať už je zima nebo léto, choďte na dlouhé vycházky s Bohem. Pozvěte jej, aby se k vám přidal. Prožívejte tu krásu, kterou stvořil. Prociťujte dokonalost a rozlehlost Jeho vesmíru. Jděte do vnějšího světa se svou duší, přijímejte Boha prostřednictvím toho, co stvořil.

 

7. Nechte telefon ležet.

Vyprázdněte svůj rozvrh. Odřízněte se od telefonu. Žádné vyrušování! Toto je čas, kdy se staráte o Krista a vaše vlastní spirituální potřeby, abyste se s ním sblížili ještě důvěrněji. Ať už jste si zvolili jakékoliv uctívání, může to přežívat i bez vás. Když odpadne stranou, Boha to zajímat nebude.

Stáhněte se ze životů lidí a věnujte ten čas důvěrnému spojené s Bohem. Ježíš to dělal často. Putoval opuštěnými horami a údolími, zemí nikoho. Muselo být těžké opustit nemocné a emočně ztroskotané, ty, kteří pátrali po nějakém významu a účelu, ale on je opouštěl opakovaně. A jestliže Kristus potřeboval oživit svou duši, pak vy to potřebujete ještě více.

Mnozí nalezli únik v tom, že se ponořili do služby. Nechali sami sebe vzadu a zaměřili se na potřeby jiných. Přitáhli lidi jako magnet prostřednictvím laskavosti a soucitu. Avšak to, co vypadá jako nesobecká oddanost, může být i pouhým hledáním identity a záměru, zoufalý pokus prokázat svou cenu. Někteří muži a ženy zakládají velká společenství, učí milióny lidí prostřednictvím televize nebo rádia, avšak nikdy se ještě dostatečně neztišili, aby se mohli setkat se svým vlastním vnitřním děsem. Kdyby tušili, že vše spočívá jen v onom ztišení, mohli by pak nalézt usmívající se tvář svého Boha. Je to Bůh, jenž neodsuzuje, nezavrhuje ani nekritizuje, ale přijímá, objímá a miluje nás takové, jací jsme. Milý příteli, během svého půstu nalezni svůj mír. Nech duši, aby se odmlčela.

Důrazně se braň proti každé myšlence zavržení, osamění nebo sebeopovrhování. Řekni si, že tě Bůh plně přijímá a že nepotřebuješ nic víc. Kristus platil za tvé přijetí svou krví. Pokoušíš se dát víc?

Vstup do samoty. Žádná služba ani davy lidí, jen Bůh. Místo pro vnitřní reflexi aby se srdce reorganizovalo. Když vyjdete z pouště, vaše služba získá na hloubce, která pak hluboce ovlivní životy těch, kterým sloužíte.

 

 

8. Buďte tiší.

Nebo kdež jest mnoho snů, tu i marnosti a slova mnohá, ale ty Boha se boj.

(Kazatelé 5:7)

 

Pýchu doprovází mnoho slov. Kroťte svůj jazyk. Buďte tiší – v tichu se skrývá pokora. Doslovná interpretace slova půst je překrýt svá ústa. Šum slov dokáže překrýt nejistotu, přehlušit šepot nepokojné duše. Jaké sklony se zobrazují na naši tváři, když jsme tiší? Používáme slova pro hranice, ochranu pro bezvýznamné rozptýlení. Je to ale pouze ticho, při němž můžeme ztišit duši a prožít bázeň z Boha, uvědomit si majestátní význam, jenž přesahuje prázdnost slov.

 

9. Nepodléhejte zbytečným pokušením.

Vůně nebo pohled na jídlo mohou být v průběhu půstu obtížné. Jak pokračujete na cestě půstu, citlivost vašich pěti smyslů se zvyšuje. Jakmile si soused vedle vás otevře dózu s čerstvým arašídovým máslem, budete o tom vědět. A každé vaše přání přiblížit se ještě víc k Bohu pak bude zahaleno v arašídech. Všichni si totiž dokážete představit tu jemnou, delikátní příchuť arašídového másla, jak se rozpouští na ještě teplém toastu.

V průběhu půstu budete obklopeni nepřátelským světem jídel – platí to hlavně pro země, kde se lidé stali na jídle závislí. Dělejte vše pro to, abyste se oddělili od pokušení – od neonových světel, reklam a zlatých oblouků.

Zjistíte, že i bez jídla dokážete žít docela šťastně. Bůh může uspokojit všechny vaše potřeby i emocionálně s ohledem na útrapy a těžkosti, jež vám přináší běžný den. Kofein, tuky a cukr jsou podpůrné prostředky, na kterých býváme závislí, abychom se udrželi v pohybu i když se cítíme prázdní. Bůh vyplní všechnu prázdnotu, pokud máme prostě vůli mu k tomu dát příležitost.

Přijměte to riziko. Buďte hladoví! Zažijte prázdnotu svého žaludku. Vaše děti samozřejmě jíst potřebují. Uspořádejte si život tak, aby váš partner mohl připravovat jídlo. Pro děti je to navíc skvělá možnost, aby se seznámily se smyslem pro odpovědnost. Můžete naplánovat jídelníček na příštích 5,20 nebo i 30 dní – podle toho, jak dlouho jste se rozhodli postit. Možná se to ostatním členům rodiny nebude moc zamlouvat, ale jakmile zjistí, že vaše rozhodnutí je pevné a že je to pro vás důležité, určitě vás podpoří. Budete pro ně představovat přesvědčivý příklad toho, jak hledat Boha a nikdy na to nezapomenou.

 

10. Dopřejte si spánek.

Pokud se připravujete k detoxikaci, měli byste si k tomu zajistit dostatek nočního spánku. Tou poslední věcí, kterou byste potřebovali ke zvládnutí obtížné stránky vašeho půstu, je být unavený a přepracovaný. Vyplatí se investovat do půstu svůj čas i energii podobně, jako by šlo o dovolenou. Na dovolenou se všichni těšíme, šetříme peníze a plánujeme ji jako by se měla stát nejvýznamnějším obdobím celého roku. Půst je jako duchovní dovolená trávená s Bohem, kdy cestujete do cizích území své osobnosti, učíte se něco o sobě. Výsledkem by mělo být narušení starých návyků a rozvoj úplně nové kultivace, která ovlivní zbytek vašeho života.

Většina z nás žije až na okraji svých možností, jen zřídka si dopřáváme tolik spánku kolik potřebujeme, abychom si zachovávali čisté uvědomování. Pro průběh půstu je podstatné, abychom měli dostatek spánku. Když přijdete z práce, dejte si sprchu a najděte si pro sebe čas k tiché a uklidňující meditaci nebo modlitbě.

 

 

(Z knížky Tom McGregor, Ron Lagerquist: FASTING TO FREEDOM – vydání z roku 2000)